top of page

Gemeente Groningen past referentiekader toe bij bepalen bereikbaarheidsdoelen

Voor haar operationele verkeersmanagement taak werkt het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar sinds 2017 met een netwerkvisie inclusief beleidsmatig referentiekader. Het referentiekader kwantificeert de verkeerskundige doelen en geeft concrete grenswaarden per wegtype voor de doorstroming op en de betrouwbaarheid van het autonetwerk. De gemeente Groningen gebruikt dit kader nu om de netwerkkwaliteit van het autonetwerk maandelijks te monitoren en te toetsen aan het referentiekader. De inzichten worden gebruikt voor knelpuntanalyses, het afgeven van jaarlijkse rapportcijfers voor de bereikbaarheid en voor het bepalen van de bereikbaarheidsambitie voor de komende jaren. Arane heeft dit instrumentarium voor de gemeente Groningen ontwikkeldVoor het in beeld brengen van structurele knelpunten in het wegennet worden maandrapportages opgemaakt die inzicht geven in het functioneren van het autonetwerk. Per traject worden de dag-tot-dag reistijden benut. Hieruit worden maandgemiddelde waarden voor de doorstroming (gemiddelde snelheid ten opzichte van freeflow) en betrouwbaarheid van de reistijd (met een planningtijdindex) afgeleid. Deze indicatoren worden voor trajecten en voor routes van en naar de belangrijkste bestemmingen uitgewerkt en gevisualiseerd. Op deze manier worden de bereikbaarheidsdoelen voor auto van de gemeente maandelijks getoetst en trends in de bereikbaarheid inzichtelijk gemaakt.De cijfers worden ook gebruikt om bij de jaarlijkse beleidsverantwoording een rapportcijfers aan de bereikbaarheid van de belangrijkste bestemmingen te kunnen geven. Doordat de maandrapportages nu voor meerdere jaren (2018 – 2020) zijn opgesteld is er verder een goed beeld te verkrijgen van wat het netwerk van de gemeente Groningen aankan. Hieruit wordt vervolgens een gezonde ambitie voor de komende jaren afgeleid. In plaats van naar de slechtere maanden (knelpunten) te kijken wordt hierbij juist ook gekeken naar de betere maanden.


Met de reistijdinformatie over 2020 zijn de maandrapportages en de rapportcijfers voor de belangrijkste bestemmingen inmiddels weer uitgewerkt en opgeleverd.


Meer weten over onze mogelijkheden voor netwerkanalyses? Bezoek onze pagina.


Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:


Comments


bottom of page