top of page
Multimodaal mobiliteitsbeleid
Multimodaal mobiliteitsbeleid

Het stedelijke en regionaal mobiliteitsbeleid gaat al lang niet meer alleen over de auto. Er moet een mobiliteitstransitie gefaciliteerd worden, die het gebruik van actieve modaliteiten en het openbaar vervoer optimaliseert en elke modaliteit een plek geeft in het stedelijke of regionale verkeerssysteem.

 

Wegbeheerders, en verkeersmanagers in het bijzonder, staan hierbij voor een lastige taak. Ze moeten dagelijks afwegingen maken over hoe auto’s, bussen en fietsen over het wegennet te leiden. Arane helpt wegbeheerders hierbij door het gewenst functioneren van de multimodale netwerken uit te werken in multimodale netwerkkaders.

Wat kan een MNK voor u betekenen?

We hebben hier de methodiek Multimodale Netwerkkaders (MNK) voor ontwikkeld, in opdracht van het LVMB. Deze is gepubliceerd door het CROWDe aanpak is integraal, gericht op alle modaliteiten: auto, fiets, openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook voetgangers, goederenvervoer en scheepvaart. Het ‘sectoraal’ werken aan mobiliteitsoplossingen moet verleden tijd zijn. De methodiek is geschikt voor uitwerkingen in regio's, steden of wijken en kan wegbeheerders helpen bij:

 

 • Monitoring van beleidsdoelen, in beeld brengen van knelpunten en evaluatie van maatregelinzet.

 • Het uitwerken van oplossingsrichtingen en maatregelen

 • Prioriteren op kruispunten en trajecten.

 • Integrale ontwerpopgaven en gebiedsontwikkeling.

 • Communicatie over het mobiliteitsbeleid.

 • Digitalisering van beleidskaders.

Arane heeft de afgelopen jaren met verschillende toepassingen voor vele wegbeheerders de methodiek toegepast, onder andere voor de Gemeente Groningen, Gemeente Zwolle, Gemeente Utrecht, Gemeente Rotterdam, Provincie Utrecht en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.

Alleen door ervaring op te doen én te delen brengen leren we verder en kunnen we verder innoveren. Daarom verzamelen wij praktijkervaringen van MNK toepassingen en delen we deze op multimodalenetwerkkaders.nl. Hier vind je informatie over de methodiek en toepassingen ervan in de praktijk.

 

Op basis van deze praktijkervaringen is de methodiek verder aangevuld en aangescherpt, bijvoorbeeld zodat deze ook toepasbaar is voor niet-reguliere situaties.

MNK Praktijk.png
Datagedreven onderzoek

Ontwikkelingen rond big data, machine learning en AI bieden veel kansen voor ons vakgebied. Door het combineren van informatie uit verschillende bronnen kan het functioneren van het multimodale verkeersnetwerk geanalyseerd worden. 

 

Bij datagedreven onderzoek ontleden we altijd eerst de onderzoeksvragen en op basis daarvan werken we een passende analysemethodiek uit. We werken met flexibele analysetools die we zelf ontwikkelen. We zoeken naar innovatieve methodes om data om te zetten naar informatie die we in onze tooling kunnen visualiseren in tijd en ruimte.

 

We hebben uitgebreide ervaring met een breed scala aan databronnen voor de modaliteiten voetganger, fiets, openbaar vervoer, auto en logistiek verkeer. Onze data-scientists kunnen u echter ook op andere werkvelden van dienst zijn.

Kwaliteitsmatrix OV trajecten.png

Periodieke monitoring van de beleidsdoelen

 

Wegbeheerders hebben de taak om de kwaliteit van de verkeersnetwerken te bewaken en waar nodig te verbeteren. Met een periodieke monitoringsrapportage wordt de netwerkkwaliteit gemeten en krijgt met inzicht in structurele knelpunten en het functioneren van het netwerk door het jaar heen.

Arane helpt wegbeheerders bij het uitwerken van referentiekaders voor fiets, OV en auto waarin de normwaarden voor de kwaliteit zijn opgenomen. Met onze tooling ontwerpen we monitoringsrapportages en leveren we periodiek onze analyse op de netwerkkwaliteit.

Knelpuntanalyses: problemen zichtbaar in tijd en ruimte

 

Structurele knelpunten worden vervolgens nader onderzocht. Databronnen worden daarbij in ‘hoge resolutie’ geanalyseerd in tijd en ruimte. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de oorzaak, frequentie en omvang van knelpunten zijn en wat de effecten op de rest van het netwerk zijn. We koppelen daarom verschillende informatiebronnen aan elkaar voor inzichtelijke visualisaties.

Deze knelpuntanalyses zijn cruciaal voor een goed maatregelontwerp. Hiernaast zijn voorbeelden opgenomen van analyses voor snelwegen (met lusdata) en het stedelijk wegennet (met floating car data).

na hwn.png
na fcd.png

Multimodale analyses

Het is ook belangrijk om de mobiliteit integraal en multimodaal te kunnen analyseren. Ook hier hebben we uitgebreide ervaring mee. Door onze samenwerking met Argaleo kunnen we ook 'digital twins' aanbieden en multimodale analyses uitvoeren voor verschillende type mobiliteitsvraagstukken, bijvoorbeeld:

 

 • we bepalen de concurrentiepositie van het openbaar vervoer op specifieke relaties door reistijden van verschillende modaliteiten te vergelijken;

 • we onderzoeken de beste locatie voor een mobiliteitshub door de potentie van deelmobiliteit te onderzoeken en de multimodale bereikbaarheid van de hublocatie te bepalen

 • we analyseren het verplaatsingsgedrag van bezoekers aan het stadscentrum

Datagedreven onderzoek
Slim, Duurzaam Verkeersmanagement

Arane is één van de grondleggers van Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV). Dit regelconcept is een geautomatiseerde versie van de landelijke regelaanpak, en richt zich op het gecoördineerd inzetten van verkeersmanagement maatregelen op netwerkniveau, zowel op het hoofdwegennet als het stedelijk wegennet.

Maatregelen als verkeerslichten, toeritdosering en DRIP’s worden ingezet om vooraf bepaalde ongewenste situaties (kiemen) te voorkomen of weg te regelen voor auto, fiets of openbaar vervoer. Dit reikt van een aanpak voor snelwegkiemen tot een aanpak voor multimodale leefbaarheidsproblemen in de stad. 

Bekijk het filmpje hiernaast om een idee te krijgen van de werking van het systeem in Utrecht!

Naast doorstroming van het verkeer kunnen ook andere indicatoren als primair regeldoel gebruikt worden van een DVM-systeem. Voorbeeld hiervan is het Adaptief Filemanagement Systeem (AFM) wat door de gemeente Rotterdam wordt ontwikkeld rond de Maastunnel. 

Met de renovatie van de Maastunnel moet in de toekomst worden voldaan aan de veiligheidsvoorschriften uit de tunnelwetgeving. AFM wordt op het stedelijk wegennet van Rotterdam ondersteunend ingezet om ervoor te zorgen dat de veiligheid in en rond de tunnel kan worden gegarandeerd. 

Bekijk in het filmpje hiernaast hoe dit exact in zijn werk gaat!

Uniek aan het systeem is dat alles gestandaardiseerd is en met minimale configuratie er op verschillende regeldoelen kan worden geregeld.

 

Een volledige GNV regelaanpak is niet altijd nodig om een knelpunt op te lossen. Arane Adviseurs levert daarom graag maatwerk voor wegbeheerders bij het uitwerken van een regelaanpak voor knelpunten. We gebruiken een mix van meer reguliere vormen van maatregelinzet, zoals inzet van regelscenario's via een netwerk management systeem, met daarin de regelprincipes en uitgangspunten van een GNV aanpak verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • Het aanpakken van lokale knelpunten op de snelweg met een nieuw algoritme voor toeritdosering

 • Het prioriteren van fietsverkeer op oversteken, rekening houdend met de multimodale verkeersstromen

 • Het regelen op stedelijke knelpunten met slimme regelscenario's in een netwerk management systeem (NMS)

 

Anticiperend Verkeersmanagement

Arane staat aan de voorhoede van innovatie in verkeersmanagement door het integreren van data-gedreven onderzoek in bestaande systemen, een aanpak die ons in staat stelt om anticiperend verkeersmanagement naar een hoger niveau te tillen. Door onze expertise toe te passen op verbeterde route-informatie op hebben we aangetoond dat het mogelijk is om de verkeersdoorstroming aanzienlijk te verbeteren. Onze methodologie maakt gebruik van geavanceerde data-analyse en machine learning-algoritmes om verkeerspatronen te voorspellen en overeenkomstig te reageren. Dit stelt ons in staat om real-time aanpassingen te maken die niet alleen de efficiëntie van het wegennet vergroten, maar ook bijdragen aan een duurzamere mobiliteit. Onze benadering bewijst dat door slim gebruik te maken van bestaande infrastructuren en deze te verrijken met intelligente data-analyse, we een stap dichterbij komen in het oplossen van hedendaagse verkeersuitdagingen.

Slim en duurzaam verkeersmanagement
Actieve mobiliteit
Actieve mobiliteit

Op steeds meer locaties worden grote loopstromen afgewikkeld. Denk hierbij aan de spitsuren op bij OV terminals en openbare gebouwen, maar ook aan drukte in binnensteden en op evenementen. Door de juiste analyse uit te voeren kunnen doorstromings- en veiligheidsknelpunten voor deze loopstromen in kaart worden gebracht. 

Arane heeft voor dit type studies de afgelopen jaren een mooie portfolio opgebouwd. Op basis van de vraagstelling, bedenken we een passend plan van aanpak. Hierbij zijn de doelen van het project en de beschikbare data belangrijke factoren. Vaak is micro-simulatie niet de beste oplossing om het gedrag van reizigers en loopstroomfenomenen in kaart te brengen. Wij voeren daarom statische en dynamische analyses uit, op basis van worden micro- en marcoscopische loopstroommodellen en analyseren de uitkomsten. Zo worden de onderliggende processen beter inzichtelijk, en kan een passend advies gegeven worden.

analyse perron.png

Wij kunnen u helpen bij het in beeld brengen van knelpunten in de afwikkeling van voetgangersstromen en op een gestructureerde manier tot een maatregelpakket komen om de afwikkeling te optimaliseren.

 • In en rond stadions, stations of kantoorlocaties

 • Op en rond evenementlocaties

 • In grote winkelcentra

 • In stadscentra of op corridors tussen kerngebieden

bottom of page