top of page

- Multimodale netwerkkaders -

Dagelijks moeten er bij het implementeren van mobiliteitsbeleid keuzes worden gemaakt. Verschillende beleidssectoren binnen gemeenten en andere wegbeheerders hebben ‘eigen’ beleid gevormd wat zo goed als mogelijk op straat moet worden geïmplementeerd. 

Op een gegeven moment is echter de ruimte op, zowel verkeerskundig (in een verkeerslichtenregeling) als fysiek (in het dwarsprofiel van de straat). Wegbeheerders komen erachter dat ze geen goede kaders hebben waarbinnen de multimodale discussies kunnen worden gevoerd en onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt.

Met het opstellen van multimodale netwerkkaders worden deze kaders gecreëerd. Arane Adviseurs is de afgelopen 15 jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van Gebiedsgericht Benutten, een methodiek waarmee wegbeheerders tot een gezamenlijke visie kunnen komen voor het gewenst functioneren van het netwerk.

mm functiekaart.png

Figuur: Multimodale functiekaart - auto, OV, voetganger en fiets - van gebied rond de Coolsingel Rotterdam.

mm prios.png

Prioriteringsmatrix Groningen. Dagelijks moeten er keuzes tussen modaliteiten worden gemaakt; in de netwerkkaders worden hiervoor de uitgangspunten vastgelegd.

De netwerkkaders zijn een cruciale schakel voor wegbeheerders die effectief multimodaal mobiliteitsbeleid willen implementeren. Het geeft intern wegbeheerders de verschillende beleidssectoren de mogelijkheid om gezamenlijk tot een visie te komen op het functioneren van het netwerk en tot een aanpak te komen van knelpunten die in het netwerk optreden.  

 

 • Het opstellen van de multimodale netwerkkaders heeft als doel het multimodale beleid te vertalen naar de kaart en het gewenst functioneren in beeld te brengen;

 • Een netwerktoetsing en aanpak wordt de haalbaarheid van de multimodale visie getoetst en voor knelpunten bepaald welke oplossingsrichtingen opportuun zijn en welke aanpak daarbij hoort. 

 • Met een netwerkanalyse (knelpuntanalyse) wordt de thermometer in het netwerk gestoken. Welke kwaliteit kan worden geleverd, wat is de oorzaak en omvang van de knelpunten en waar bevindt zich de ruimte en krapte in het netwerk. Zie ook Data- en netwerkanalyse.

 • Specifieke projectuitgangspunten die een uitwerking zijn van de beleidsuitgangspunten en als input dienen voor het maatregelontwerp, zoals de onderlinge prioriteringsvolgorde van modaliteiten op trajecten of kruispunten e de omstandigheden daaronder er van de volgorde mag worden afgeweken (dienstregeling, tijdstip van de dag, weer,…).

​Kenmerken van de multimodale netwerkkaders

 • Integraal. De aanpak moet integraal zijn, gericht op alle modaliteiten: auto, fiets, openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook voetgangers, goederenvervoer en scheepvaart. Het ‘sectorale’ mobiliteitsbeleid moet verleden tijd zijn.

 • Doelgericht. Er moet gewerkt worden vanuit een goed inzicht in de oorzaak en omvang van de mobiliteitsproblemen.

 • Haalbaar. Binnen de aanpak moet de haalbaarheid voorop staan. Het eindplaatje (waar werken we aan) moet realistisch zijn. 

 • Toetsbaar. Volgend uit het voorgaande punt moet de aanpak ook oog hebben voor de toetsbaarheid. Alleen zo kan het beleid gecontroleerd en gecorrigeerd worden. 

 • Werkbaar. De aanpak moet heldere handvatten meegeven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het uitwerken en implementeren van het beleid.

IMG_3251_HEIC.png

Het opstellen van de multimodale netwerkkaders maakt een eind aan de sectorale aanpak van mobiliteitsbeleid. Gezamenlijk wordt bepaald wat het gewenst functioneren van het multimodale netwerk is.

Enkele spraakmakende voorbeeldprojecten:

 • Opstellen Leidraad Multimodale Netwerkkaders, CROW en LVMB (2021);

 • Netwerkmanagementkader Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen (2021)

 • Multimodaal netwerkkader en roadmap verkeersmanagement Gemeente Utrecht (2021)

 • Multimodaal Netwerkkader Gemeente Zwolle (2022)

 • Multimodaal Netwerkkader Gemeente Groningen (2022)

 • Gebiedsvisie Corpus den Hoorn, Gemeente Groningen (2022)

 • Pilotproject mggb+: Oosterhamrikzone, gemeente Groningen;

 • Pilotproject mggb+: Herinrichting Coolsingel, gemeente Rotterdam;

 • Herinrichting Westelijke Stadsboulevard, gemeente Utrecht;

 • Netwerkvisie en uitwerken referentiekader, Groningen Bereikbaar;

 • Diverse toepassingen van GebiedsGericht Benutten Plus: 

  • Gemeenten: Groningen, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam

  • Provincies: Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord Holland;​

  • Samenwerkingsverbanden: Bereik!, Holland Rijnland, Haaglanden, VERDER, Groningen Bereikbaar

bottom of page